Informacja

Historia Akademii

Кosztem księcia Konstantego-Bazyliego Ostrogskiego i jego siostrzenicy Elżbiety (Halszki) Ostrogskiej, około 1576 r., w Ostorgu, była założona słowiano-greko-lacińska szkoła typu wyższego. Według programu nauczania szkoła była na poziomie najlepszych akademii europejskich. Podstawą wykształcenia było tradycyjne dla średniowiecznej Europy nauczanie sztukom wyzwolonym: gramatyki, retoryki, dialektyki, arytmetyki, geometrii, muzyki, astronomii, a także nauczanie naukom wyższym: filozofii, teologii i medycyny. Studenci akademii uczyli się języków słowiańskich, łaciny, hebrajskiego, greckiego;

W ostrogskim ośrodku kulturalnym, wraz z akademią, powstało potężne owoczesne ukraińkie wydawnictwo – cyryliczna drukarnia Iwana Fedorowicza. Akademia Ostrogska przestała istnieć w 1636 roku. Jednak, wyniki jej działalności nie zanikły. Sformowany tutaj typ instytucji szkolnictwa wyższego został przeniesiony do Kijowa, skąd rozprzestrzenił się na teren Mołdawii i Moskwy.

Najstarsze budowle, które zajmuje obecnie odrodzony uniwersytet „Akademia Ostrogska”, powstały w drugiej połowie XVIII w., w czasie istnienia na tym terenie klasztoru Zakonu Kapucynów. Klasztor został założony w 1750 roku, a w 1832 roku został zamknięty. Ponad trzydzieści lat budynek był pustką. Ale po powstaniu w Ostrogu Bractwa Cyryła i Metodego, jego opiekunka, hrabina Antonina Błudowa, wykłopotała zezwolenie na przekazanie dla Bractwa budynków starego klasztora. W jego pomieszczeniach zostało otwarte kolegium żeńskie im.hrabiego Dmitrija Błudowa, a kościół został przebudowany w prawosławną cerkiew świętych Cyryla i Metodego. W 1923 roku na miejscu poprzedniej uczelni powstało polskie seminarium pedagogiczne. Kilka lat później cerkiew prawosławna była zamknięta, a w 1938 roku świątynia została przewrócona na kościół katolicki. Po 1939 r. z budynków korzystały istniejące tutaj uczelnie. Wnętrze kościoła wykorzystywano jako salę sportową. W 1994 roku tutaj było otwarte Ostrogskie Kolegium Wyższe ( z 1995 r. – akademia Ostrogska, z 2000 - Narodowy Uniwersytet „Akamia Ostrogska”)

Muzeum historii akademii Ostrogskiej

Uniwersytet, również, posiada Muzeum historii akademii Ostrogskiej, który jest integralną częścią tej instytucji. Ekspozycja muzeum chronologicznie ujawnia historię AkademiiOstrogskiej od założenia do dzisiaj, w ścisłym powiązaniu z ukraińską historią i kulturą.

Muzeum składa się z 7 oddzielnych sal wystawowych, znajdujących się na terenie kampusu:

  • Ekspozycja historii Akademii Ostrogskiej

  • Kościół Św. Teodora

  • Wystawa rzadkich i starych książek z kolekcji Uniwersytetu

  • Ekspozycja historii pomieszczeń obecnej akademii ostrogskiej

  • Podziemia klasztoru Kapucynów.

  • Galeria Sztuki

  • Naukowa biblioteka Akademii Ostrogskiej