Informacja

ŁUCKA WIEŻA NADBRAMNA

W miascie zachowała się, także, zbudowana w XVI wieku Łucka wieża nadbramna. Ona pewniła jednakowe funkcje – obronnej baszty i bramy miejskiej. Łucka wieża broniła miasto ze strony Łucka. Początkowo wieża była dwupiętrową, późnej zostało dobudowane poddasze ze strzelnicami, co dało budowli charakter architektury cywilnej.

 

10 grudnia 1985 w wieże zostało otwarte Muzeum Książki i Drukarstwa.

 

Historia księg, od pierwszych rękopisnych zwojów do wydań XXI wieku, reprezentowana w Muzeum książki i drukarstwa, który znajduje się w Łuckiej wieże nadbramnej. Podstawą wystawy muzeum była kolekcja książek muzeum krajoznawczego, zapoczątkowaną Bractwem im. ks. Ostrogskich. Jest to jeden z dwóch pierwszych muzeów książki na Ukrainie. Księgozbiór obejmuje blisko 5000 pozycji, w tym blisko 1500 rękopisów, zachodnioeuropejskich i cyrylicznych starodruków. Wśród rękopisów – Ewangelii, dwa nekrologi ks. Ostrogskich. W kolekcji starodruków – wiele rzadkich: "Dekretalii" Papieża Grzegorza IX (Paryż, 1511) – najstarsza drukowana książka kolekcji, głagoliczny „Brewiarij Chorwacki” (Wenecja, 1561) i powszechnie znana Ostrogska Biblia Iwana Fedorowicza (Ostróg, 1581).